Vadlīnijas programmas "Latvijas skolas soma" ieviešanai 2021. gadā

20.02.2021.

Ietvars:

Programma "Latvijas skolas soma" tiek ieviesta, pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam" un Ministru kabineta (MK) 2021. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim".

Iesakām visiem programmas ieviesējiem, tai skaitā izglītības iestādes administrācijai, programmas koordinatoriem skolās un visiem pedagogiem, rūpīgi iepazīties ar līgumu par programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanu ŠEIT, kas noslēgts starp Kultūras ministriju (KM) un izglītības iestāžu dibinātājiem un šīm vadlīnijām.

MK noteikumu 4. pielikumā redzama norišu uzskaitījuma un atskaitīšanās forma – Veidlapa Nr. 22_LSS, kas aizpildāma, iesniedzot atskaites par noteiktajiem ieviešanas periodiem. Iesakām to ņemt vērā, apkopojot informāciju par programmas ietvaros īstenotajām norisēm arī ieviešanas gaitā, īpašu uzmanību pievēršot korektai A ailes aizpildīšanai. Tas ievērojami atvieglos gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu. 

Programmas mērķis:

Programmas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā).

Attiecināmās izmaksas:

Programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas, kas radušās no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam un no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim:

 • pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);
 • maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
 • pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;
 • transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

Darbības principi:

 • Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros katram skolēnam jānodrošina iespēja piedalīties vismaz vienā kultūras un mākslas norisē semestra laikā. Ja skolēni dodas braucienā, kura laikā ir vairāki notikumi, piemēram, kāda muzeja ekspozīcijas iepazīšana un teātra izrādes vai koncerta apmeklējums, tās uzskatāmas par divām norisēm un atskaitē atspoguļojamas atsevišķi.
 • Izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā. Šo saikni īsteno ar "pirms" un "pēc" aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā, sekmējot izglītojamo izpratni par gūto informāciju un iespaidiem. Skolēniem tiek veidota izpratne par kultūras procesiem un personībām Latvijā.
 • Programma "Latvijas skolas soma" ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, piemēram, uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.

Saturs:

 • Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros katram skolēnam jānodrošina iespēja piedalīties vismaz vienā kultūras un mākslas norisē semestra laikā, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā).
 • Kultūras ministrijas mājaslapā (ŠEIT) esošais apkopojums ir noderīgākais resurss, no kura izvēlēties norises dažādās kultūras nozarēs.
 • Piedāvājumu saraksts tiek regulāri atjaunots; tajā ir īpaši atzīmētas norises, kam ir iegūta balva vai izvirzīta nominācija kultūras nozarē;* piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām;** piedāvājums sagatavots VKKF mērķprogrammas "Latvijas skolas somas satura radīšana" ietvaros.***
 • Ja kāda no interesējošajām norisēm apkopojumā nav iekļauta, piemēram, Jūsu reģionā vai nacionālā mērogā notiekošas aktualitātes (jaunizveidoti koncerti, viesizrādes, izstādes utt.) vai vienreizēji notikumi, kas atbilst programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām un izpausmes formām, taču to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ekonomēt finanses un laiku, sazinieties ar savu novada koordinatoru vai KM Latvijas valsts simtgades biroju, pieprasot no iespējamā pakalpojuma sniedzēja sagatavot informāciju šādā formā: Norises pieteikums programmai "Latvijas skolas soma".doc
 • Izņēmums ir valsts kultūras institūciju un akreditēto muzeju aktuālie piedāvājumi, kas var nebūt apkopojuma tabulā, bet arī tad jāpārbauda saturiskā un vecumposma atbilstība.
 • Saņemot piedāvājumus tieši skolās, vispirms jāskatās, vai tie atrodami apkopojuma tabulā; ja tur šādas norises nav, iesakām sazināties ar savu novada koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju arī tad, ja piedāvātāji apgalvo, ka ir programmas "Latvijas skolas soma" dalībnieki.
 • Programmas fokuss ir Latvijas kultūras un mākslas iepazīšana, un no šāda viedokļa arī jāizvērtē pieejamās norises. Piemēram, Rīgas Motormuzejs piedāvā nozīmīgu Latvijas vēstures stāstu un ir izcils muzeju dizaina paraugs, tāpēc tas programmā viennozīmīgi ir iekļaujams. Taču piedāvājums, ko var finansēt no programmas "Latvijas skolas soma", nevar būt specifiskas fizikas, ķīmijas, dabaszinību nodarbības. Tāpat arī, piemēram, dažādu organizāciju piedāvātās saliedēšanās spēles vai fokusēti karjeras izvēles pasākumi neatbilst programmas "Latvijas skolas soma" saturam un nevar tikt finansēti no šiem līdzekļiem.
 • Koncertus lielos pasākumos un gadskārtu svinībās, piemēram, Ziemassvētku, skolas žetonu vakara vai izlaiduma svinībās utt., kas nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no programmas "Latvijas skolas soma" līdzekļiem.

Administrēšana:

 • 2021. gadam piešķirtais finansējums aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 2020. gada 1. septembri.
 • Piešķirto finansējumu var izmantot programmas attiecināmo izmaksu segšanai, kas radušās laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam (2020./2021. mācību gada 2. semestrī) un no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim (2021./2022. mācību gada 1. semestrī).
 • Pirmajā pusgadā neizlietotais finansējums netiks pārcelts uz otro pusgadu, bet būs jāatskaita valsts budžetā līgumā noteiktajā kārtībā.
 • Izdevumi jāplāno tā, lai tie tiktu izlietoti maksimāli efektīvi un lai tie aptvertu visus skolēnus, nodrošinot katram vismaz vienu norisi semestrī. Tas nozīmē, ka kādai no klasēm/klašu grupām, norise var būt lētāka (bet ne mazāk kvalitatīva), citai – dārgāka. Nav jāņem vērā koeficients 7 eiro, kas izmantots līdzekļu proporcionālai sadalei.
 • Ja programmas mērķim atbilstošs pasākums ir bez maksas, bet nokļūšanai uz to nepieciešami transporta izdevumi, tos var segt no programmas "Latvijas skolas soma" līdzekļiem, atskaitē norādot apmeklēto saturisko norisi, tās atbilstību saturiskajai jomai un izpausmes formai.
 • Piešķirtais finansējums attiecas uz izglītības iestādēm, kas klātienē īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.
 • Finanšu līdzekļu administrēšanā un izlietojumā jāvadās pēc atbilstošajām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas regulē attiecīgo finansējuma saņēmēju.
 • Programmas "Latvijas skolas soma" norišu finansēšanu ir atļauts kombinēt ar citu veidu līdzfinansējumu (piemēram, nosedzot transporta izmaksas no pašvaldības, skolas fonda, citu projektu u. tml. finansējuma). Lai īstenotu līdztiesīgas pieejamības principu, norišu īstenošanai nav vēlams piesaistīt vecāku vai skolēnu līdzfinansējumu.
 • Katrs izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kā izglītības iestādē/s notiek programmas iekšējā plānošana, ieviešana, dokumentēšana un atskaišu iesniegšana, bet svarīgi, lai jebkurā laikā būtu iespējams gūt skaidru priekšstatu par:
  • visu skolēnu iesaisti,
  • norišu saturu un atbilstību programmas mērķim
  • to sasaisti ar mācību saturu.
 • Tiešajam finansējuma saņēmējam jāiesniedz KM konsolidēta atskaite par visām norisēm visās savās dibinātajās izglītības iestādēs. MK noteikumu 4. pielikumā redzama norišu uzskaitījuma un atskaitīšanās forma – Veidlapa Nr. 22_LSS, kas aizpildāma, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati”. Iesakām to ņemt vērā, apkopojot informāciju par programmas ietvaros īstenotajām norisēm. Tas ievērojami atvieglos arī gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu. Lūdzu, nodrošiniet, lai atskaites saturiskā daļa sniedz pilnvērtīgu un precīzu informāciju.
 • Īpašu uzmanību pievērsiet aiļu A,B un C aizpildīšanai (skat. zemāk esošo piemēru). A ailē katrai norisei jānorāda ĪSTAIS veidotājs/producents/satura nodrošinātājs, nevis biļešu tirgotājs, vai vieta, kur izrāde/koncerts utt. notiek. Nelietojiet vārdu "ekskursija", jo tas neatklāj norises saturu un formu.

Norišu dokumentēšanas piemērs 

Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs Pasākuma norises laiks un vieta
   laiks vieta
 A B C
"Žizele", Latvijas Nacionālā baleta izrāde 6.09.2020.  Latgales vēstniecība "GORS"
Pamatekspozīcijas iepazīšana, Rundāles pils muzejs 3.10.2020. Rundāles pils muzejs
Muzejpedagoģiskā programma "Orientējies Tukuma laikā un telpā", Tukuma Mākslas muzejs 19.10.2020. Tukuma Mākslas muzejs
Filmas "Laika tilti" skatīšanās, VFS FILMS, "Studio Nominum", Vesilind 13.11.2020. "Forum Cinemas"
Koncertizrāde "Vārds un mūzika. Dada", Kultūras biedrība "Spektrs" 27.11.2020. X vidusskola, xx novads/pilsēta
 • Programmas "Latvijas skolas soma" finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām), vienlaikus plānojot tā ilgtspēju arī pēc 2021. gada.

Publicitāte:

Par programmas "Latvijas skolas soma" norisēm jāinformē skolēnu vecāki un plašāka sabiedrība, t. sk., publicējot informāciju skolas, pašvaldības u. c. interneta vietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos plašsaziņas līdzekļos. Informācija par publicitāti jāapkopo un jāiesniedz atskaitē.

Aicinām regulāri iepazīties ar jaunumiem par satura piedāvājumiem un skolu pieredzi vietnē www.lv100.lv/jaunumi/skolassoma, kā arī pašiem aktīvi dalīties pieredzē, iesakot kolēģiem vērtīgas norises vai izsakot šaubas un brīdinot par nekvalitatīviem piedāvājumiem.

Pieredzes stāstus – skolēnu un skolotāju atsauksmes un refleksijas kopā ar atsevišķos failos pievienotām fotogrāfijām, lūdzu, sūtiet uz adresi Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Skolas noformējumā un afišu veidošanai var izmantot programmas vizuālo identitāti / logo (www.lv100.lv/skolassoma/) un trīs veidu plakātus, kas caur novada koordinatoru nosūtīti katrai skolai un joprojām saņemami Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojā (Mūkusalas iela 5, Rīga).

Programmas "Latvijas skolas soma" vizuālo identitāti var izmantot pasākumu noformējumā un publicitātē. Jebkādus materiālus, kas satur programmas "Latvijas skolas soma" piederības zīmi, lūdzam saskaņot, rakstot uz e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Atgādinām, ka aktuālā informācija par programmu "Latvijas skolas soma" ir atrodama šeit: www.lv100.lv/skolassoma/.

Kontakti tālākai saziņai:

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sava novada programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoru vai Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.

Aija Tūna, programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 219

Ilze Tormane-Kļaviņa, Latvijas valsts simtgades biroja projektu koordinatore
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 323

Lelde Kristiana Vozņesenska, Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 338

Inga Bika, Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 320

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu