Vadlīnijas programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai 2018./2019. mācību gada otrajā semestrī

11.01.2019.

Darbības principi:

 • Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • Finansējumu var izmantot programmas attiecināmo izmaksu segšanai par norisēm, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.
 • „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.
 • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, t. sk., uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.

Saturs:

 • Kultūras ministrijas mājaslapā esošais piedāvājums ir galvenais saraksts, no kura izvēlēties norises. Piedāvājumu skatīt ŠEIT
 • Piedāvājumu saraksts tiek regulāri atjaunots; tajā īpaši atzīmētas norises, kas saistās ar Kultūras kanona vērtībām, kas nominētas vai saņēmušas prominentas nacionālas nozīmes balvas, kā arī norises, kas izveidotas ar VKKF atbalstu.
 • Vienlaikus iespējams, ka Jūsu reģionā vai nacionālā mērogā notiek kādas aktuālas norises (koncerti, viesizrādes, izstādes utt.), kas atbilst „Latvijas skolas somas” saturiskajām jomām un izpausmes formām, un to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ieekonomēt finanses un laiku. Šaubu gadījumā sazinieties ar savu programmas koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju.
 • Koncertus lielos pasākumos, piemēram, skolas žetonu vakara vai izlaiduma svinībās utt., kas neatbilst saturiskajām jomām un nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem.

Administrēšana:

 • 2018./2019. mācību gada otrajam semestrim piešķirtais finansējums aprēķināts balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 2018. gada 1. septembri.
 • Piešķirto finansējumu var izmantot programmas attiecināmo izmaksu segšanai, kuras radušās no laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 21. jūnijam.
 • Izdevumi jāplāno tā, lai tie tiktu izlietoti maksimāli efektīvi, lai tie aptvertu visus skolēnus, nodrošinot katram vismaz vienu norisi semestrī. Tas nozīmē, ka kādai no klasēm/klašu grupām, norise var būt lētāka (bet ne mazāk kvalitatīva), citai – dārgāka. No „Latvijas skolas somas” finansējuma nav jānodrošina tieši 7 eiro izlietojums uz katru skolēnu; šis skaitlis izmantots, lai aprēķinātu proporcionālu līdzekļu sadalījumu.
 • Ja pasākums ir bez maksas, bet nokļūšanai uz to nepieciešami transporta izdevumi, tos var segt no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem, atskaitē norādot apmeklēto norisi, tās atbilstību saturiskajai jomai un izpausmes formai.
 • Piešķirtais finansējums attiecas uz izglītības iestādēm, kas klātienē īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.
 • 2019. gada janvārī piešķirtais finansējums jāizmanto un maksājumi jāveic līdz 2019. gada 21. jūnijam. Atlikums netiek pārcelts uz nākamo periodu. Neizlietotie līdzekļi jāatgriež finansētājam.
 • Finanšu līdzekļu administrēšanā un izlietojumā jāvadās pēc atbilstošajām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas regulē attiecīgo finansējuma saņēmēju.
 • „Latvijas skolas somas” norišu finansēšanai nav atļauts piesaistīt vecāku vai skolēnu līdzfinansējumu, bet to ir atļauts kombinēt ar citu veidu līdzfinansējumu (piemēram, nosedzot transporta izmaksas no pašvaldības, skolas fonda, citu projektu u. tml. finansējuma).
 • „Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām), vienlaikus nodrošinot tā ilgtspēju arī pēc 2021. gada.
 • Katrs izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kā izglītības iestādē/s notiek programmas iekšējā plānošana, ieviešana, dokumentēšana un atskaišu iesniegšana.
 • Tiešajam finansējuma saņēmējam jāiesniedz Kultūras ministrijai konsolidēta atskaite par visām norisēm visās savās dibinātajās izglītības iestādēs elektroniski sistēmā „epārskati”, kur katram dibinātājam tiks ģenerēta ar MK 2019.gada 9.janvāra rīkojumu Nr. 6 2. pielikumā apstiprinātā veidlapa.

Publicitāte:

 • Par programmas „Latvijas skolas somas” norisēm jāinformē skolēnu vecāki un plašāka sabiedrība, t. sk., publicējot informāciju skolas, pašvaldības u. c. interneta vietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos plašsaziņas līdzekļos. Informācija par publicitāti jāapkopo un jāiesniedz atskaitē.
 • Skolas noformējumā un afišu veidošanai var izmantot trīs veidu plakātus, kas caur novada koordinatoru nosūtīti katrai skolai un saņemami Latvijas valsts simtgades birojā.
 • „Latvijas skolas somas” vizuālo identitāti varat izmantot pasākumu noformējumā un publicitātē.

Iesakām rūpīgi iepazīties ar starp Kultūras ministriju un finansējuma saņēmēju noslēgto līgumu par „Latvijas skolas somas” īstenošanu 2018./2019. mācību gada 2. semestrī ŠEIT un nodrošināt, ka ar to iepazīstas arī skolu administrācija un programmas īstenošanā iesaistītie pedagogi.

Atgādinām, ka aktuālā informācija par „Latvijas skolas somu” ir atrodama šeit: lv100.lv/skolassoma/.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sava novada „Latvijas skolas somas” koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju. 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu