Vadlīnijas programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai 2018./2019. mācību gada pirmajā semestrī

03.09.2018.

Darbības principi:

 • „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.
 • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, t. sk., uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.

Saturs:

 • Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu esošais piedāvājums ir galvenais saraksts, no kura izvēlēties norises; tas tiek regulāri atjaunots.
 • Vienlaikus iespējams, ka Jūsu reģionā vai nacionālā mērogā notiek kādas aktuālas norises, kas atbilst „Latvijas skolas somas” saturiskajām jomām un izpausmes formām, un to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ieekonomēt finanses un laiku. Šaubu gadījumā sazinieties ar savu koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju.
 • Koncertus lielos pasākumos, piemēram, skolas Ziemassvētku svinībās utt., kas nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem.

Administrēšana:

 • No „Latvijas skolas somas” finansējuma nav jānodrošina tieši 7 eiro izlietojums uz katru skolēnu; šis skaitlis izmantots, lai aprēķinātu proporcionālu līdzekļu sadalījumu. Izdevumi jāplāno tā, lai tie tiktu izlietoti maksimāli efektīvi, lai tie aptvertu visus skolēnus, nodrošinot katram vismaz vienu norisi semestrī. Tas nozīmē, ka kādai no klasēm/klašu grupām, norise var būt lētāka (bet ne mazāk kvalitatīva), citai – dārgāka.
 • Ja pasākums ir bez maksas, bet nokļūšanai uz to nepieciešami transporta izdevumi, tos var segt no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem, atskaitē norādot apmeklēto norisi, tās atbilstību saturiskajai jomai un izpausmes formai.
 • gadā piešķirtais finansējums aprēķināts balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 2017. gada 1. septembri. 2019. gada finansējums tiks aprēķināts, izmantojot datus par 2018. gada 1. septembri.
 • Piešķirtais finansējums attiecas uz izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, t. sk., vakara (maiņu) programmās, bet ne tālmācībā.
 • Šajā gadā piešķirtais finansējums jāizmanto līdz 2018. gada 31. decembrim. Atlikums netiek pārcelts uz nākamo gadu.
 • Finanšu līdzekļu administrēšanā un izlietojumā jāvadās pēc atbilstošajām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas regulē attiecīgo finansējuma saņēmēju.
 • „Latvijas skolas somas” norišu finansēšanai nav atļauts piesaistīt vecāku vai skolēnu līdzfinansējumu, bet to ir atļauts kombinēt ar citu veidu līdzfinansējumu (piemēram, nosedzot transporta izmaksas no pašvaldības, skolas fonda, citu projektu u. tml. finansējuma).
 • „Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām).
 • Katrs izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kā izglītības iestādē/s notiek iekšējā plānošana un atskaišu iesniegšana. Kultūras ministrijai atskaite jāiesniedz tiešajam naudas saņēmējam par visām norisēm visās savās dibinātajās izglītības iestādēs elektroniski sistēmā „epārskati”, kur katram dibinātājam tiks ģenerēta MK noteikumu Nr. 529 2. pielikumā apstiprinātā veidlapa.

Publicitāte:

 • Par „Latvijas skolas somas” norisēm jāinformē skolēnu vecāki un plašāka sabiedrība, t. sk., publicējot informāciju skolas, pašvaldības u. c. interneta vietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos plašsaziņas līdzekļos. Informācija par publicitāti jāapkopo un jāiesniedz atskaitē.
 • Skolas noformējumā un afišu veidošanai izmantojiet trīs veidu plakātus, kas caur novada koordinatoru nosūtīti katrai skolai.
 • Pielikumā atradīsiet „Latvijas skolas somas” vizuālo identitāti, ko varat izmantot pasākumu noformējumā un publicitātē.

Iesakām rūpīgi iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim”” un to pielikumiem dev.likumi.lv/ta/id/301191-kartiba-kada-aprekina-un-pieskir-valsts-budzeta-finansejumu-programmas-latvijas-skolas-soma-istenosanai-no-2018-gada.

Atgādinām, ka aktuālā informācija par „Latvijas skolas somu” ir atrodama šeit: lv100.lv/skolassoma/.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sava novada „Latvijas skolas somas” koordinatoru.  

KAS IR INICIATĪVA "LATVIJAS SKOLAS SOMA" (infografika)

 

NODERĪGI:

Valsts izglītības satura centrs un biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” sagatavotais krājums pedagogiem “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai” ŠEIT

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pirmā foruma materiāli ŠEIT

 

Cieņā
Aija Tūna
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja
izglītības un jauniešu projektu vadītāja,
iniciatīvas „Latvijas skolas soma” vadītāja
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 219
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu